Only $2 a day for living and food expenses, you can change the Life of an orphan Child with a bright future.  100% of donor's donation will go to Mái Ấm Tình Mẹ at Kinh 7, Kien Giang,Viet Nam.
           These orphans may die from preventable causes, drop out of school due to poverty, violence, exploitation, neglect, vulnerability in crisis, and take advantage by gangs or similar groups. Please give ICI a helping hand to stop these children from lacking in education, limiting the opportunity for a bright future. Let's work together to make sure these kids develop skills to succeed in school and in life

 ICI đang hỗ trợ Mái Ấm Tình Mẹ ở Kinh 7:

       Chỉ có $2 một ngày cho chi phí ăn uống và sinh hoạt, bạn có thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi với một tương lai tươi sáng. 100% số tiền hiến tặng của nhà tài trợ sẽ được gửi đến Mái Ấm Tình Mẹ ở Kinh 7.

      Những đứa trẻ mồ côi này có thể chết vì các nguyên nhân có thể phòng ngừa, bỏ học vì đói nghèo, bạo lực, bóc lột, bỏ bê, dễ bị tổn thương trong khủng hoảng, và lợi dụng bởi các băng đảng hay xã hội đen. Xin vui lòng cung cấp cho ICI một bàn tay giúp đỡ để ngăn chặn những trẻ em này thiếu giáo dục, hạn chế cơ hội cho một tương lai tươi sáng. Hãy cùng nhau làm việc để đảm bảo những đứa trẻ này phát triển các kỹ năng để thành công ở trường và trong cuộc sống.